تبلیغات
کانال تلگرام مهندس پارسا علیاری - دانلود فیلم های آموزشی رایگان اکسل به صورت پروژه ای با کیفیت بالا + آموزش های گاربردی علوم رایانه | https://t.me/MicrosoftOfficeExcel
65 - رسوب شناسی ( تست )
( صورت ) ( به محض خاتمه یافتن رسوب گذاری سریع اولیه در جریان های گل آلود .... . )

( یک ) ( میزان ذرات همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی عمل خواهد کرد )

( دو ) ( ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد )

( سه ) ( میزان ذرات رسوبی در جریان به مراتب کم تر از قبل شده و جریان به صورت یک سیال به راه خود ادامه می دهد )

( چهار ) ( میزان ذرات رسوبی همراه در جریان گل آلود به مراتب کم تر از قبل شده و جریان گل آلود به صورت یک سیال معمولی به راه خود ادامه می دهد ) redface
55 - سیلاب ها ( تست )

( کدام بخش از زمین شناسی به مطالعه ی سیلاب ها می پردازد )

 

( الف ) ( آب )

 

( ب ) ( فیزیکی ) rolleyes

 

( ج ) ( رسوب شناسی )

 

( د ) ( زیست محیطی )

 

( مطالعه و بررسی موارد زیر در زمین شناسی فیزیکی قابل بررسی می باشد )

( یک ) ( آتش فشان ها )

 

( دو ) ( کوه ها )

 

( سه ) ( زمین لرزه ها )

 

( چهار ) ( رود خانه ها )

 

( پنج ) ( سیلاب ها )
36 - دیرینه شناسی ( پرسش چهار گزینه ای )
( ویژگی ها )


( رابدوزوم آن به صورت تک شاخه ای و خمیده است )


( تکا ها دراز و انتهای تکا ها قلاب مانند بوده )


( تکا ها با فاصله از هم قرار دارند )


( سوال )


( مطلوب است ) ( تعیین دامنه ی سنی )


( یک ) ( سیلورین پیشین ) sad


( دو ) ( سیلورین پسین )


( سه ) ( اردوویسین )


( چهار ) ( کرتاسه )


( مشخصات گفته شده در صورت سوال مربوط به راستریتس بوده که دامنه ی سنی آن مربوط به سیلورین پیشین می باشد )


( نام لاتین راستریتس ) ( Rastrites )


( رابدوزوم ) ( به اسکلت خارجی که از جنس کیتین است رابدوزوم گفته می شود )
13 - فسیل زنده
14 - این درخت به (( فسیل زنده )) معروف می باشد ؟

الف ) کاج

ب ) بلوط

ج ) سکویا

د ) ژنکگو mrgreen

** ژنکگو نوع درخت می باشد که از باز دانه ها ( مخروط داران ) نشأت گرفته ( از وابستگان باز دانه ها به حساب می آید ) .

امروزه انواع مختلف درخت ژنکگو در معابد ژاپن و چین پرورش می یابد . چرا ؟

چون که : انواع درخت ژنکگو در برابر عوامل مختلف انسانی و غیر انسانی رو به معرض نابودی می باشد و به همین علت به فسیل (( فسیل زنده )) معروف می باشد .

این فسیل زنده یک گونه ی گیاهی بوده و هنوز هم وجود دارد پس با فسیل های زنده ی دیگر اشتباه نگیرید .